سرای سخنان حکمت آمیزو از دشمنت بعد از آن که از در صلح و آشتی درآمد سخت بترس، زیرا او چه بسا بوسیله صلح نزدیک می شود تا از شیوه غافلگیری استفاده کند، پس احتیاط و دقت را پیشه کن و در چنین مواردی زود باور و خوش گمان مباش.

نامه 53 نهج البلاغه /نامه حضرت به مالک اشتر

ترسیدن از غافلگیری دشمن


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها